O skautingu

Na této stránce jsme si dali za úkol přiblížit Vám, co vlastně znamená, když se řekne SKAUTING. Upřímně zde musím napsat, že mi tento text dal z celých těchto stránek největší práci. Přečetl jsem spoustu článků na internetových stránkách jiných oddílů, několik statí z různých knižních metodik a stejně jsem nenašel ten správný recept, jak to podat někomu dalšímu. Někdy se říká, že některé věci nejdou vysvětlit…ty se musí zažít. A možná že i některé části toho skautského zažívání světa k tomu patří také…

Úvodem několik faktů…

Skauting je myšlenkou, která již více než sto let sdružuje lidi po celém světe. Momentální počet skautů ve světě se udává na 60 miliónů. V České Republice potom asi na 70 tisíc *údaje k 1.1.2021. Skauting založil v roce 1907 sir Robert Baden Powell na ostrově Brownsea v Anglii. Na území českých zemí po jeho vzoru pofesor Antonín Benjamin Svojsík v roce 1912 (známý jinak mezi skauty také jako br. náčelník zakladatel). Pro zajímavost – první vlčecí smečka byla založena v anglii roku 1914. V České Republice (pardon, vlastně v Československu!)to bylo potom v roce 1920. V Kolíně !!! Mimochodem oddíl Vlků (zal. 1922) je v současnosti nejstarším fungujícím skautským oddílem v okrese Kolín.

Jedná o organizaci, která má lidem co říci i po více než sto letech. Nic nám to však stále neříká o tom… co je to ten skauting? Nakonec jsem se rozhodl tento text rozřadit do několika odstavců podle skautských věkových kategorií. Pro každou je totiž skauting něco jiného… a přece stejného…

Skauting očima vlčete…

Vlčata a světlušky jsou prozatím naší nejmladší skupinou. Kluci a holky zhruba od 6 do 11 let věku. Skauting jsou pro ně především pravidelné schůzky a výpravy – když chodí tzv. „na skauta“. Potom taky samozřejmě tábor.

Zákon vlčat:
1. Vlče vždycky mluví pravdu
2. Vlče je poslušné
3. Vlče pomáhá jiným
4. Vlče je statečné a veselé
5. Vlče je čistotné

Vlčata mají svůj vlastní zákon, který je vede k poslušnosti vůči starším a rozumnějším autoritám (rodiče, učitelé, činovníci…). Zároveň je také ale varuje před těmi špatnými. Příkaz vlčat vyzývá ke konání dobrých skutků. Děti se učí, že každý dobrý skutek bude odměněn minimálně vlastním dobrým pocitem, a že na každém jediném člověku závisí, jaký bude svět kolem nás. Do třetice se k pravidlům vlčácké smečky připojuje vlčácké heslo. Říká, aby se vlčata snažila každou uloženou práci vykonat co nejlépe. To jsou tři hlavní pilíře vlčecího programu, které jsou také součástí vlčecího slibu, kde se vlče zavazuje ke snaze tyto příkazy dodržovat jak nejlépe umí.

Slib vlčat: „Slibuji, že budu dobrým vlčetem, poslušným rodičů, učitelů a vůdců.“
Z toho si asi každý člověk dokáže udělat obrázek o tom, jak vypadá takový vzor ideálního vlčete. Častá a dobrá pomůcka při vysvětlování dětem zní: „skaut/vlče… to je zkrátka dobrý člověk“!
Vlčata si samozřejmě netříbí jen svoje zásady morální, ale také si za čtyři roky ve smečce osvojí spoustu znalostí (od historie, přes znalost dopravních značek, až po přírodu) a praktických dovedností (od kreslení, přes práci s nářadím, až po plavání). Formou her, soutěží, praktických činností atd. nemají děti často ani ponětí, že se něco učí.

Heslo vlčat: „Naší snahou nejlepší buď čin!“


Skauting očima skauta…

Věk skauta opět charakterizují každotýdenní schůzky, občasné výpravy a tábory. Schůzky se zpravidla nekonají pravidelně každý týden v celém kolektivu oddílu. Převažuje setkávání v menší skupince – družině, která si buduje své vlastní rituály, činnosti a programy, jenž ji charakterizují. V družině se skauti naučí ještě mnohem více pracovat v týmu a také podřizovat se autoritám – činovníci a rádce. V tomto věku se také tvoří nejsilnější přátelské vazby. Proto často nekončí aktivity členů oddílu u „oficiálních“, činovníky pořádaných akcí, ale skauti si začínají pořádat akce zcela vlastní.
Ve výchově se od vlčecího zákona posouvají k zákonu skautskému:

1. Skaut je pravdomluvný
2. Skaut je věrný a oddaný
3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným
4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem
každého skauta
5. Skaut je zdvořilý a ohleduplný
6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských
7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců
8. Skaut je veselé mysli
9. Skaut je spořivý
10. Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích


Ten zdá se nepotřebuje příliš velký komentář, jelikož každý člověk si pod tímto umí představit, jaký by asi takový skaut měl být. Pravdou však je, že skautský zákon znamená pro každého něco jiného a s jeho vysvětlováním to vůbec není jednoduché, jak se na první pohled zdá.

Vězměme si třeba bod první – skaut je pravdomluvný! Skaut tedy evidentně bude říkat pouze pravdu. Ale co když na otázku neodpoví lživě ano nebo ne, ale pouze zakroutí lživě hlavou? A kdy vlastně člověk přestane být pravdomluvný? Když už skutečně zalže? Nebo když se rozhodne, že zalže? A nebo už když ho jen napadne, že by mohl zalhat? A co situace, ve kterých by mohla být skutečná pravda jen ku škodě (např. pravda o zdravotním stavu vážně nemocného pacienta nebo třeba pravda o kráse oblíbené kabelky naší manželky :-)). Je vidět, že skautský zákon nejen, že formuje mladého člověka, ale také mu dává velkou možnost přemýšlet nad sebou i nad světem, vede ho k sebereflexi i osobnímu růstu.

Vyvrcholením skautského věku je opět slavnostní tříbodový slib. Tentokrát slib skautský, který pro člověka slibem nejvyšším a na celý život.

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
– plnit své povinnosti vůči Bohu a vlasti,
– plnit povinnosti vůči sobě a zachovávat skautský zákon,
– tělem i duší být připraven(a) pomáhat bližním!

Od vlčecího hesla se skauti posouvají ke známému „Buď připraven!“. Vysvětlení obsahu tohoto hesla je velmi jednoduché – skaut musí být připraven poradit si se vším, co ho v životě může potkat. A to je také jeden z hlavních cílů celé skautské výchovy.
Vše je samozřejmě opět podáváno především formou her, praktických činností a dalších nepřeberných aktivit. Vše v takové podobě, která je typická pro daný věk.


Skauting za branou základní školy…

Roveři (chlapci 15-18let) a rangers (dívky 15-18let) jsou poslední výchovnou skupinou skautingu. Celkově vzato, nelze tuto skupinu jednoznačně charakterizovat. Člověk si v tomto věku totiž již začíná uvědomovat co ho baví, v čem je dobrý a to chce také dělat. Programem roverských kmenů může být takřka cokoliv – horolezectví, filmařství, hudba, výpravy do hor, expedice do zahraničí či cokoliv jiného. Kromě těchto zábavných činností však stále patří do roverského programu také složka výchovná. V tomto případě definovaná heslem roverů – „Sloužím!“. Tato služba může mít nejrůznější charakter. Pomoc u oddílů jako vedoucí, účasti na humanitárních akcích, zapojení do dobrovolnických programů, akce pro veřejnost, pro město atd. Díky konané službě, při které se zúročí všechny nabrané znalosti a zkušenosti z oddílu v praxi, by měla být skautská výchova mladého člověka dovršena. Sami si tedy nyní můžete udělat obrázek o tom jak dlouhá, náročná, ale krásná je cesta skautingu a také o tom, jaký výsledek stojí na jejím konci…


Na závěr, aneb co se nevešlo do žádné kategorie…

Právě jsme poznali, čemu se děti ve skautských oddílech učí. Poznali také, jak se vše učí. Ale jedna věc zde ještě nazazněla a pokud ano, tak ne v té důležitosti, jakou by měla mít.

Skauting je především krásné společenství. Společenství stejně i různě starých lidí, kteří vyznávají stejné hodnoty. Už několikrát jsem na vlastní oči zažil, jak dokázal skauting měnit lidem (i dětem) jejich životy. Opuštění a zakřiknutí mají kolem sebe najednou spoustu dobrých přátel, před kterými se nemusí bát projevit. Naopak suveréni zjišťují, že nemůže být vždy jen po jejich. Slabší získávají pomocnou ruku a silnější se učí nabízet ji ostatním.


Možná jste si všimli, že v předchozích odstavcích se několikrát opakovalo číslo tři. To není náhodou. Vše se totiž odvíjí od původního vyjádření skautské myšlenky naším zakladatelem sirem R.B. Powellem.

Skauting vyjádřil ve své knize Scouting for boys jako:
„Povinnost k sobě, povinnost k bohu (vyšším principům) a povinnost k ostatním.“

To je asi stále jediná a nejlepší věta, která je schopna skauting charakterizovat. Každý si je schopen pod těmito třemi principy něco představit. A ať už si představí cokoliv, bude to správně.

Závěrem snad už jen opakování z úvodu:
Skauting není možno ve všech rovinnách nějak vysvětlit. Musí se zkrátka zažít. A pokud po takovém zážitku snad někdy zatoužíte i Vy, tak vězte, že nikdy není pozdě začít…