O svazu

Březen 2015 je pro náš oddíl důležité datum, rozloučili jsme se s Junákem a přestoupili do Svazu skautů a skautek ČR. Mnohé jsme ztratili, mnozí nás zatratili, ale nálada a vztahy v 1. středisku jiné rychlé a rozumné řešení nemělo. Asi to tak mělo být a ve Svazu skautů a skautek se nám dostalo maximální podpory od celého tohoto společenství báječných lidí. Rozchod s Junákem byl bolestivý, ale získali jsme mnohonásobně víc, než jsme ztratili! “ Jsme chudí, ale svobodní!“. Nežijeme z dotací a celá aktivita oddílu je postavená pouze na „dobrých lidech“, kteří nás podporují a povzbuzují v činnosti. Několik let jsme si s nadšením skautů, rodičů a přátel opravovali zdevastovaný domek kolínského Orla ve kterém se nyní schází 42 členů oddílu. Už se do klubovny ani nevejdeme….. Ne všichni v oddíle vydrželi, ale přišli jiní a oddíl žije nádherným skautingem v jeho tradičních hodnotách.

Jsem rád, že se zachovala vzpomínka na několika fotkách z velké změny.

Svaz skautů a skautek České republiky je nezávislým a nepolitickým občanským sdružením, které sdružuje své členy a členky bez rozdílu národnosti, rasy a náboženského vyznání v souladu s cíli, základními principy a metodami skautské výchovy, stanovenými zakladatelem světového skautského hnutí Robertem Baden Powellem a jeho českým následovatelem Antonínem Benjamínem Svojsíkem.

Návaznost na Svaz Junáků Skautů R.čsl.

Navazujeme na činnost a tradici Svazu Junáků Skautů R.čsl., který byl založen po vzniku Československé republiky 7. 6. 1919 a musel 11. 12. 1938 v důsledku vnitropolitických změn po mnichovských událostech ukončit činnost. Po obnově samostatnosti ČSR v květnu 1945 nemohl být tento obnoven díky snahám připustit jen činnost tzv. „jednotného Svazu české mládeže (SČM)”. 

Výkon funkcí

Výkon všech funkcí ve SVAZU je dobrovolný a bez nároku na jakoukoliv finanční či hmotnou odměnu.

Vztahy k jiným občanským sdružením a organizacím

SVAZ má kladný vztah ke všem demokratickým organizacím s obdobným posláním, jejichž stanovy nejsou v rozporu se stanovami SVAZU, zvláště k jiným skautským organizacím. SVAZ se nemůže stát členem žádného jiného občanského sdružení nebo seskupení s výjimkou členství v mezinárodních skautských organizacích. 

Poslání SVAZU

Posláním SVAZU je přispívat k všestrannému rozvoji dětí a mladých lidí po stránce mravní, duševní, společenské i fyzické, aby z nich vyrostli zdraví a zodpovědní občané své vlasti a evropského společenství.

Závaznost slibu a zákona

Všichni členové a členky SVAZU se dobrovolně zavazují dodržovat zákon a slib a zdržet se všeho, co by bylo s nimi v rozporu. Dospělí, kteří vedou oddíly (nebo při vedení spolupracují či jinak vedoucímu pomáhají) se ve svém činovnickém slibu zavazují vést mládež v duchu skautského zákona a slibu.

Skautský zákon

  • Skaut je pravdomluvný
  • Skaut je věrný a oddaný
  • Skaut je prospěšný a pomáhá jiným
  • Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta
  • Skaut je zdvořilý
  • Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských
  • Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců
  • Skaut je veselé mysli
  • Skaut je spořivý
  • Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích 

(Skautky používají tento zákon gramaticky upravený v ženském rodu) 

Družinový systém

Zakladatel světového skautského hnutí Robert Baden Powell zavedl systém výchovy a sebevýchovy v malých přirozených kolektivech, kde zkušenější a zdatnější jedinci vedou ostatní, kteří postupně přijímají jejich zkušenosti a znalosti. Družina je školou demokracie, která umožňuje mladému člověku poznat společenské vazby v mezilidských vztazích a ověřit si nezbytnost spolupráce s ostatními v družině.

vlajka-lic
vlajka-rub

Líc a rub praporu Svazu skautů a skautek České republiky